Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 1. Základné ustanovenia


 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy, kedy na jednej strane je podnikateľ Mgr. Eva Fabianová, s miestom podnikania Beethovenova 449/3, 949 11 Nitra, IČO: 54408423, zapísaná na Okresnom úrade Nitra, č. živ. reg. 430-62401 ako dodávateľ (ďalej len „Dodávateľ“) a na strane druhej je objednávateľ, ktorý môže byť aj Spotrebiteľom (ďalej len „Objednávateľ“). Ďalšie informácie o Dodávateľovi sú uvedené na webovej stránke www.evafabianova.sk.


Kontaktné údaje na Dodávateľa:


Telefón: 00421 903 255 760


e-mail: eva@evafabianova.skPoštová adresa:


Mgr. Eva Fabianová

Beethovenova 449/3

949 11 Nitra

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:


IBAN: SK3211000000002942122545

SWIFT: TATRSKBX


  1. Objednávateľom sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie Spotrebiteľ alebo Podnikateľ, ktorý podľa týchto VOP uzavrel Zmluvu s Dodávateľom.

  2. Podnikateľom sa rozumie:

   1. osoba zapísaná v obchodnom registri,

   2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

   3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

   4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  3. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie osoba, ktorá koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Objednávateľ v objednávke svoje identifikačné číslo osoby (IČO) tak berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre Podnikateľov.

  4. Portálom sa pre účely týchto VOP rozumie rezervačný systém Reservio.com.

  5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

  6. Webstránkou sa pre účely týchto VOP rozumie webová stránka Dodávateľa www.evafabianova.sk.

  7. Zmluvou sa pre účely týchto VOP rozumie zmluva o poskytnutí služby na dodanie služby a/alebo kúpna zmluva na dodanie tovaru (podľa toho či si Objednávateľ objednal od Dodávateľa poskytovanú službu a/alebo poskytovaný tovar), uzavretá medzi Dodávateľom a Objednávateľom podľa podmienok týchto VOP, pričom predmetom Zmluvy je najmä na jednej strane záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi objednanú službu a/alebo tovar a na strane druhej záväzok Objednávateľa uhradiť Dodávateľovi odplatu za dodanie služby a/alebo tovaru.

  8. Objednávateľ si je vedomý, že mu objednaním tovaru alebo služby, ktoré sú v obchodnej ponuke Dodávateľa, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov Dodávateľa alebo ďalších firiem.

  9. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy. V prípade, že Dodávateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia Zmluvy uprednostnené pred týmito VOP v tej časti podmienok, ktoré sú v Zmluve upravené odlišne. 1. Podmienky uzavretia Zmluvy a dodanie služieb a tovarov


Uzavretie Zmluvy


  1. Návrhom na uzavretie Zmluvy sa rozumie odoslaná objednávka tovaru a/alebo služby Objednávateľom, a to prostredníctvom Webstránky, Portálu, emailom, elektronickou správou, inou elektronickou komunikáciou a/alebo osobne s Dodávateľom.

  2. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Dodávateľ splniť, zašle Objednávateľovi na jeho emailovú adresu alebo iným dostupným spôsobom pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v tomto prípade uzavretá akýmkoľvek písomným potvrdením o prijatí celej takejto ponuky bez výhrad Objednávateľom.

  3. Zmluva je uzatvorená momentom akceptácie objednávky Objednávateľa zo strany Dodávateľa alebo akceptácie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany Objednávateľa, ak návrh zasielal/pripravil Dodávateľ, pričom Dodávateľ na základe uzatvorenej Zmluvy vystaví Objednávateľovi faktúru pre účely uhradenia príslušnej ceny za objednanú službu a/alebo tovar. Uzatvorenú Zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

  4. V prípade, že došlo ku zjavnej chybe na strane Dodávateľa pri uvedení ceny za službu a/alebo tovar na Webstránke, v inej ponuke Dodávateľa alebo v priebehu objednávania služby a/alebo tovaru, nie je Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi príslušnú službu a/alebo tovar za túto zjavne nesprávnu cenu ani v prípade, že Objednávateľovi bola zaslaná akceptácia objednávky podľa týchto VOP. Dodávateľ informuje Objednávateľa o chybe a zašle Objednávateľovi na jeho emailovú adresu alebo iným dostupným spôsobom pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v takom prípade uzavretá písomným potvrdením o prijatí Objednávateľom.

  5. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, náklady súvisiace s komunikáciou), si hradí Objednávateľ sám.

  6. Za správnosť údajov poskytnutých Objednávateľom pri vyplnení/zaslaní objednávky služby a/alebo tovaru a/alebo údajov poskytnutých pre účely uzavretia Zmluvy, zodpovedá výlučne Objednávateľ. Údaje uvedené/poskytnuté v rámci objednávky sú Dodávateľom považované za správne. VOP sú k dispozícii na Webstránke a Dodávateľovi sa odporúča, aby si tieto VOP celé riadne prečítal.

  7. Uzavretá Zmluva je Dodávateľom archivovaná po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného naplnenia, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

  8. V prípade prebiehajúcich akcií sa poskytovanie služieb a/alebo predaj tovaru prostredníctvom Webstránky spravuje okrem týchto VOP aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že Objednávateľ objedná službu a/alebo tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, je Dodávateľ oprávnený objednávku Objednávateľa stornovať, resp. odmietnuť. O stornovaní/odmietnutí objednávky bude Objednávateľ informovaný prostredníctvom ním zadaného e-mailu alebo iným dostupným spôsobom a v prípade úhrady ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní na ním určený účet, pokiaľ sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodne inak.

  9. Objednávateľ nie je oprávnený sprístupňovať tretím osobám akékoľvek informácie, ku ktorým získal prístup prijatím služby a/alebo tovaru od Dodávateľa, ani s týmito informáciami nakladať akýmkoľvek spôsobom za účelom dosiahnutia majetkového prospechu pre seba a/alebo pre tretie osoby


Dodanie služby (ak je predmetom Zmluvy dodanie služby)


  1. Ak je predmetom Zmluvy dodanie služby Objednávateľovi, Dodávateľ je po uhradení ceny za službu povinný poskytnúť dohodnuté služby – uskutočniť osobné stretnutie, alebo poskytnúť stretnutie pomocou elektronickej komunikácie s Objednávateľom v dohodnutom dátume v objednávke, alebo v inom dátume na základe dohody s Objednávateľom.

  2. Za miesto plnenia služby sa považuje miesto, do ktorého je služba dodávaná.

  3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na organizačne podmienené zmeny v programe školení, kurzov a stretnutí. K takýmto zmenám patrí napríklad aj realizácia poskytovanej aktivity, ktorá závisí od minimálneho počtu účastníkov.

  4. Objednávateľ berie plne na vedomie a súhlasí s tým, že ak je predmetom Zmluvy poskytovanie služieb, služba nie je formou terapie a Dodávateľ nemá kvalifikáciu na poskytovanie odborného právneho, finančného a/alebo iného poradenstva a nejde ani o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za všetky kroky a úkony, ktoré podnikne na základe služieb poskytnutých zo strany Dodávateľa, pričom Dodávateľ nie je v akomkoľvek rozsahu zodpovedný za akýkoľvek krok, ktorý bol alebo nebol podniknutý na základe komunikácie s Dodávateľom.

  5. Objednávateľ berie plne na vedomie a súhlasí s tým, že s ohľadom na charakter služby poskytovanej Dodávateľom, Objednávateľ plne zodpovedá za svoj rast a proces učenia sa a že počas poskytovania služieb zo strany Dodávateľa môže byť Objednávateľ konfrontovaný s názormi a myšlienkami vyvolávajúcimi u Objednávateľa rôzne pozitívne, ako aj negatívne emócie. Dodávateľ neposkytuje Objednávateľovi akékoľvek garancie a/alebo záruky, že metódy, myšlienky a/alebo názory Dodávateľa vyjadrené počas poskytovania služieb budú garantovať akýkoľvek výsledok v rôznych situáciách a/alebo garantovať cieľ vybraný Objednávateľom.


Dodanie tovaru (ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru)


  1. Ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, Dodávateľ sa zaväzuje, že Objednávateľ odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k tomuto tovaru a Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar prevezme a riadne zaplatí Dodávateľovi (kúpnu) cenu.

  2. Dodávateľ si týmto vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia ceny Objednávateľom, a preto sa Objednávateľ stane vlastníkom až po riadnom a úplnom zaplatení ceny.

  3. Dodávateľ Objednávateľovi odovzdá tovar a doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní Objednávateľovi nadobudnúť vlastníckeho právo k tovaru v súlade so Zmluvou a týmito VOP.

  4. Povinnosť Dodávateľa odovzdať tovar Objednávateľovi je splnená, ak Dodávateľ umožní Objednávateľovi nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

  5. Ak má Dodávateľ tovar odoslať, odovzdá tovar Objednávateľovi – Podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Objednávateľa.

  6. Ak má Dodávateľ odovzdať tovar Objednávateľovi – Spotrebiteľovi, tovar sa považuje za odovzdaný až v momente, kedy mu tovar odovzdá dopravca.

  7. Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi tovar v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

  8. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť tovar zabalený, Dodávateľ tovar zabalí zvyčajným spôsobom. Ak nie je možné tovar zabaliť zvyčajným spôsobom, potom Dodávateľ zabalí tovar spôsobom potrebným pre uchovanie vlastností tovaru a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zabalí Dodávateľ tovar na prepravu.

  9. Dodávateľ má právo stornovať/odmietnuť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Objednávateľovi v lehote určenej týmito VOP alebo dohodnutej v Zmluve, prípadne nie je schopný dodať tovar v dohodnutej cene, ktorá je uvedená na Webstránke a/alebo bola s Objednávateľom dohodnutá, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady ceny alebo jej časti budú Objednávateľovi finančné prostriedky vrátené bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Dodávateľom nedohodne inak. 1. Cena služieb a tovarov


  1. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny sú konečné, a teda vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Objednávateľ pre dodanie služieb a/alebo tovaru zaplatiť. Dodávateľ nie je platiteľom DPH. To sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Úhrada ceny pred dodaním služby a/alebo tovaru nie je zálohou.

  2. Cena za všetky služby a tovary je splatná do siedmich (7) kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy, najneskôr však do doby dodania služby a/alebo tovaru, resp. do doby bezprostredne pred začatím poskytovania služby.

  3. Pôvodná cena znamená cenu služieb a/alebo tovaru, za ktorú predmetnú službu a/alebo tovar Dodávateľ ponúkal bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií uvedených na Webstránke a/alebo na inom mieste.

  4. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu dohodnutú v Zmluve alebo podľa cenníka Dodávateľa platného v čase uzatvorenia Zmluvy a ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pokiaľ Dodávateľ neurčí inak, Objednávateľ je povinný Dodávateľovi uhradiť cenu bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa, uvedený v záhlaví týchto VOP, resp. na účet uvedený v príslušnej faktúre vystavenej Dodávateľom.

  5. Objednávateľ výslovne súhlasí s tým, že mu Dodávateľ účtovný doklad v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve doručí na jeho elektronickú adresu.

  6. V prípade, ak Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi cenu bezhotovostným prevodom, online platbou kreditnou kartou alebo debetnou kartou, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena pripísaná na účet Dodávateľa.

  7. V prípade, ak je predmetom Zmluvy dodanie služby, Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu za dohodnuté služby v lehote podľa Zmluvy, najneskôr však v deň bezprostredne predchádzajúci pred začatím poskytovania služby podľa Zmluvy Dodávateľom, inak v prípade nezaplatenia ceny za služby v celej výške si Dodávateľ vyhradzuje právo služby Objednávateľovi neposkytnúť až do momentu zaplatenia ceny v celej výške.

  8. V prípade, ak je predmetom Zmluvy dodanie tovaru, Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa Zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

  9. V prípade, ak Objednávateľ riadne a včas zaplatí Dodávateľovi cenu za služby a/alebo tovar dohodnutú v Zmluve, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

  10. V prípade, že cena za vrátený alebo reklamovaný tovar, prípadne za tovar, pri ktorom došlo k odstúpeniu od Zmluvy bude zaplatená Objednávateľom formou darčekových poukazov/voucherov, prípadne ich kombináciou s peňažným plnením, Dodávateľ je oprávnený vrátiť cenu Objednávateľovi rovnakou formou, ako bola uhradená Objednávateľom. Ak by vrátenie darčekových poukazov/voucherov z objektívnych dôvodov nebolo možné, Dodávateľ poskytne Objednávateľovi peňažnú náhradu. 1. Odstúpenie od zmluvy Dodávateľom


  1. Dodávateľ je oprávnený od Zmluvy na dodanie služby odstúpiť, ak sa Objednávateľ omešká s uhradením ceny za príslušné služby a/alebo tovar viac ako päť (5) kalendárnych dní.

  2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru, nedostupnosti tovaru, alebo ak subdodávateľ tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Dodávateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Objednávateľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá bola uvedená na Webstránke a/alebo na inom mieste. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú cenu, resp. časť ceny za tovar dohodnutý v Zmluve bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do štrnástich (14) kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy, a to prevodom na účet určený Objednávateľom, pokiaľ sa Dodávateľ s Objednávateľom nedohodne inak.

  3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ neprevzal tovar do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy bol Objednávateľ povinný tento tovar prevziať.

  4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy takisto v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, ako aj v prípade iných zjavných chýb v písaní, zjavných chýb v popise tovaru, obrázku a podobne. V prípade takejto situácie bude Dodávateľ okamžite kontaktovať Objednávateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Objednávateľ zaplatil už časť ceny alebo celú sumu ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) kalendárnych dní.


 1. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom, ktorým je Spotrebiteľ


  1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane Spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Dodávateľa, má Objednávateľ právo od takto uzavretej Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy (ak predmetom Zmluvy je dodanie služby) a do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (ak predmetom Zmluvy je dodanie tovaru), pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy Dodávateľovi.

  2. Dodávateľ týmto vyslovene poučuje Objednávateľa – Spotrebiteľa, že v prípade poskytnutia elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (t.j. videá, texty a pod.), udelením súhlasu Spotrebiteľa so začatím poskytovania tohto elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku, stráca Spotrebiteľ akékoľvek právo na odstúpenie od uzatvorenej Zmluvy, a to aj bez požiadavky úplného poskytnutia tohto elektronického obsahu. Pre úplnosť Dodávateľ opätovne poučuje Objednávateľa – Spotrebiteľa, že tiež v prípade poskytnutia služby (t.j. osobné konzultácie a pod.), ak sa jej poskytovanie začalo so súhlasom Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku, Spotrebiteľ stráca akýkoľvek nárok na odstúpenie od Zmluvy po poskytnutí tejto služby.

  3. Objednávateľ môže u Dodávateľa uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od Zmluvy zaslaného na poštovú adresu Dodávateľa. Formulár na odstúpenie od Zmluvy je možné stiahnuť na stránke Dodávateľa.


  1. Adresa pre zaslanie odstúpenia od Zmluvy je:


Mgr. Eva Fabianová

Beethovenova 449/3

949 11 Nitra


  1. Odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od Zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu službe/tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresa Spotrebiteľa, podpis Spotrebiteľa, spôsob akým má Dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. V prípade dodaného tovaru je Objednávateľ spolu s odstúpením od Zmluvy povinný doručiť Dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním na adresu uvedenú v predchádzajúcom bode.

  2. Pokiaľ ide o spotrebný tovar (napr. kozmetika, aromatické prípravky a pod.), potom je možné od Zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Objednávateľ vráti tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

  3. Objednávateľ – Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

  4. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Objednávateľ odstúpil.

  5. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak Objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

  6. Zaplatená cena za služby, resp. za vrátený tovar, budú Objednávateľovi vrátené najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní.

  7. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy o dodaní služby (napr. osobné konzultácie) a pred začatím poskytovania Spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Po dodaní jednorazových konzultácií alebo balíčkov konzultácií nie je možná ich následná reklamácia. Pri balíčkoch je možné vrátiť rozdiel ceny za nevyčerpané konzultácie, ak Objednávateľ o to požiada Dodávateľa emailom na email uvedený v záhlaví týchto VOP, najneskôr však pätnásť (15) kalendárnych dní pred prepadnutím termínu čerpania ich využitia (pri balíku konzultácii do šesť (6) mesiacov od zakúpenia služby). V tom prípade sa rozdiel ceny počíta ako cena balíku mínus aktuálna cena jednorazovej konzultácie x (násobok) počet vyčerpaných konzultácií. Dodávateľ vráti Objednávateľovi rozdiel ceny do pätnástich (15) kalendárnych dní od zaslania žiadosti.

  8. V prípade, že Objednávateľ odstúpi od Zmluvy v zmysle týchto VOP a vráti Dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Dodávateľ voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. Dodávateľ má právo požadovať od Objednávateľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

  9. Objednávateľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať späť alebo odovzdať Dodávateľovi tovar. Ak je to v možnostiach Objednávateľa, zašle Objednávateľ spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.

  10. Objednávateľ berie na vedomie, že ak odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi a ak odstúpi od Zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

  11. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované dary, je darovacia zmluva medzi Dodávateľom a Objednávateľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od Zmluvy v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní, darovacia zmluva takisto zaniká ku dňu zániku odstúpenia od Zmluvy a Objednávateľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté dary vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto dary nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie na strane Objednávateľa. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia možné, má Dodávateľ právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny daru. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká Zmluva a Zmluvy sú z tohto hľadiska posudzované samostatne.

  12. Objednávateľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované dary, nie je možné uplatniť právo z vád tovaru do dvadsiatichštyroch (24) mesiacov k týmto darom. Spotrebiteľ smie u týchto darov uplatniť práva z vád tovaru iba do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. 1. Odstúpenie od zmluvy Objednávateľom, ktorým je Podnikateľ


  1. Objednávateľ – Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy zo zákonných dôvodov, ako aj z dôvodu ak je Dodávateľ v omeškaní s dodaním služby a/alebo tovaru viac ako pätnásť (15) pracovných dní.

  2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa má za to, že omeškanie Dodávateľa s dodaním tovaru nie je podstatným porušením zmluvnej povinnosti.

  3. Pri odstúpení od Zmluvy je Objednávateľ povinný vrátiť tovar v stave, v akom mu bol doručený, a to v originálnom obale so všetkou dokumentáciou.

  4. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že tovar bol akýmkoľvek spôsobom použitý. 1. Platobné podmienky


  1. Dodávateľ akceptuje nasledovné platobné podmienky:

   1. platba vopred bankovým prevodom,

   2. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od Objednávateľa prepravca),

   3. online platba kreditnou alebo debetnou kartou.

  2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Dodávateľa, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru Objednávateľa.

  3. Dodávateľ si vyhradzuje právo ponúknuť Objednávateľovi len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

  4. Fakturačné údaje Objednávateľa nie je možné meniť spätne po uzavretí Zmluvy. 1. Dodacie podmienky v prípade dodávania tovaru


Spôsoby dodania


  1. Dodávateľ zaisťuje, či sprostredkováva spôsob dodania prostredníctvom kuriéra.

  2. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dopravné možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Dodávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

  3. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a katalógov Dodávateľa umiestnených na Webstránke a/alebo na inom mieste.

  4. Objednávateľ je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky Objednávateľa Dodávateľom a/alebo v Zmluve. V prípade, ak Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od Zmluvy, tovar neprevezme do piatich (5) pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v Zmluve na prevzatie, vzniká Dodávateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy bol Objednávateľ povinný tovar prevziať, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať tovar tretej osobe.

  5. Dodávateľ je oprávnený vyzvať Objednávateľa na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v Zmluve.

  6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v potvrdení objednávky Dodávateľom, pokiaľ nebolo v Zmluve dohodnuté inak.

  7. V prípade, ak Dodávateľ dopraví tovar Objednávateľovi na miesto určené v Zmluve Objednávateľom, Objednávateľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v Zmluve je povinná predložiť Dodávateľovi originál alebo kópiu Zmluvy a/alebo doklad o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Objednávateľa na mieste určenom v Zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Objednávateľ, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v Zmluve.

  8. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy medzi Dodávateľom a Objednávateľom.


Ostatné podmienky


  1. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom bankového prevodu, môže Dodávateľ požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je Objednávateľom právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, prípadne osobe, ktorá bude touto osobou splnomocnená na prevzatie tovaru. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže Dodávateľ odmietnuť tovar vydať.

  2. Objednávateľ je povinný si bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode so Zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Objednávateľ od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

  3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť Dodávateľovi, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Dodávateľovi. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky môže mať za následok nemožnosť domáhať sa reklamácie daného tovaru.


Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry


  1. V prípade, že Dodávateľ usporiada výhernú akciu a Objednávateľ/výherca vyhrá v súťaži usporiadanej Dodávateľom, je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy boli Dodávateľom vyhlásené výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím predmetnej lehoty, kedy výhra prepadne v prospech Dodávateľa. 1. Záručné podmienky, reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady


  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník).

  2. Plnenie podľa Zmluvy je vadné, ak nie je plnené bez vád s vlastnosťami vymienenými alebo obvyklými podľa účelu poskytnutej služby alebo tovaru v zmysle Zmluvy.

  3. V prípade vadného plnenia má Objednávateľ najmä tieto práva:

 1. ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, Objednávateľ má právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, tzn. aby bola opravená alebo aby bola služba alebo tovar doplnený o to, čo mu chýba,

 2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, Objednávateľ môže buď od Zmluvy odstúpiť, alebo sa môže domáhať primeranej zľavy z ceny.

  1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na službu alebo tovar bezodkladne potom, ako sa o vade služby alebo tovaru dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na e-mailovú adresu Dodávateľa uvedenú v týchto VOP, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  2. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a Objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

  3. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

  4. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany Objednávateľa.

  5. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie Webstránky, Portálu alebo za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

  6. Zodpovednosť Dodávateľa voči Objednávateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane Dodávateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby. Túto povinnosť Dodávateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania služby.

  7. Objednávateľ berie na vedomie, že Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek vzniknutú škodu spôsobenú postupom Objednávateľa na základe informácií, ktoré sú obsahom akejkoľvek služby a/alebo tovaru ponúkaných Dodávateľom a zakúpených Objednávateľom, nakoľko Dodávateľ nemá dosah na kontrolu celého postupu, ktorý Objednávateľ zvolil na základe poskytnutých informácií.

  8. Objednávateľ zároveň berie na vedomie, že informácie, ktoré sú obsahom služby a/alebo tovaru, majú výlučne informatívny a vzdelávací charakter, a nie sú alternatívou k odbornému poradenstvu poskytovanému osobne na základe poskytnutia všetkých relevantných podkladov k danému prípadu.

  9. Webstránka môže byť aktualizovaná a/alebo Portál zmenený bez predchádzajúceho upozornenia a služby a tovary môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

  10. Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené vyššou mocou ako napr. havárie, živelné pohromy, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, epidémie, brannej pohotovosti štátu a iných okolností mimo kontrolu Dodávateľa, alebo ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa všeobecne záväzných predpisov.


 1. Práva duševného vlastníctva


  1. Všetky texty, obrázky, grafika, videá a ďalšie časti obsahu ako aj služby, produkty a (elektronický) obsah, ktoré sú zobrazované a/alebo ponúkané na Webstránke a/alebo na inom mieste mieste Dodávateľom, sú dielami, ktoré sú chránené podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Tieto diela alebo ich súčasti je možné použiť len so súhlasom autora. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie diela tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané a bude striktne vymáhané súdnou cestou. V prípade porušenia zákazu je Objednávateľ povinný uhradiť účastnícky poplatok za každé jedno prihlásenie neoprávnenou osobou a nahradiť vzniknutú škodu.


 1. Reprodukcia, prenos, sprístupňovanie, kopírovanie, šírenie alebo ukladanie častí alebo celého obsahu diela v akejkoľvek forme alebo poskytnutie licencie alebo sublicencie iným subjektom alebo tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa, sú zakázané. Žiadna časť diela nesmie byť publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez písomného povolenia autora. Počas konania kurzov, webinárov, on-line poradenstva a iných online služieb a/alebo osobných konzultácií, je prísne zakázané zhotovovať akékoľvek audiovizuálne záznamy. Všetky použité názvy, značky a označenia sú alebo môžu byť ochrannými známkami ich oprávnených vlastníkov. Autor si vyhradzuje všetky práva vyplývajúce zo zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a z ostatných právnych predpisov platných na území SR a EÚ.

 2. V prípade, ak Objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, je povinný uhradiť Poskytovateľovi tiež nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať mu bezdôvodné obohatenie 1. Osobné údaje a ich ochrana


  1. Dodávateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“). Informácie o spracúvaní osobných údajov, o Vašich právach ako aj všetky ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, je možné nájsť na Webstránke. 1. Doručovanie


  1. Zmluvné strany sa dohodli, že si všetku písomnú korešpondenciu budú vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

  2. Objednávateľ doručuje Dodávateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto VOP. Dodávateľ doručuje Objednávateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho objednávke, v Zmluve a/alebo ktorú Objednávateľ poskytol Dodávateľovi iným spôsobom.

  3. V prípade, ak Dodávateľ vyžaduje potvrdenie prijatia korešpondencie, je Objednávateľ povinný obratom Dodávateľovi potvrdenie o prijatí zaslať.

  4. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa udržiavať svoju e-mailovú adresu určenú na doručovanie korešpondencie v stave spôsobilom na riadne a včasné doručenie, v opačnom prípade sa všetka korešpondencia považuje za doručenú 5-tim dňom od jej odoslania Dodávateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa. 1. Záverečné ustanovenia


  1. Právne vzťahy Dodávateľa so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi

  2. Právne vzťahy Dodávateľom s Objednávateľom, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Dodávateľom a Objednávateľom (Podnikateľom) sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou Zmluvou, má prednosť text Zmluvy.

  3. Objednávateľom, ktorým je Podnikateľ, odoslaním objednávky vyjadruje, že si tieto VOP riadne pričítal a s ich znením súhlasí.

  4. Objednávateľ sa pred zahájením akéhokoľvek sporu a/alebo konania proti Dodávateľovi pokúsi o zmierlivé vyriešenie situácie/problému s Dodávateľom.

  5. Objednávateľ – Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) alebo iný príslušný subjekt zapísaný v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má oprávnenie na výber subjektu v zmysle predchádzajúcej vety podľa vlastného uváženia. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/

  6. Európske Spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

  7. Kontaktnou e-mailovou adresou Dodávateľa je eva@evafabianova.sk

  8. Tieto VOP sú platné a účinné od 2.2.2022

  9. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu Objednávateľa. Týmto nie je dotknuté znenie VOP, ktoré bolo platné a účinné v čase uzatvorenia Zmluvy.

  10. Objednávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa oprávnený postúpiť akékoľvek práva a/alebo pohľadávky zo Zmluvy a/alebo z týchto VOP.

  11. V prípade, ak je Zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

  12. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ a prostredníctvom listových zásielok.

  13. Na všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Dodávateľom a Objednávateľom, ako aj na všetky vzťahy súvisiace s týmito VOP, sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky.

  14. Na riešenie akýchkoľvek sporov vzniknutých medzi Dodávateľom a Objednávateľom v súvislosti s týmito VOP a Zmluvou sú príslušné výlučne súdy Slovenskej republiky.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

1.Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu Mgr. Eva Fabianová, Beethovenova 449/3, 949 11 Nitra alebo mailom na eva@evafabianova.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali. Nájdete ho aj ako prílohu tohto dokumentu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2.Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3.Zašlite nám tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáme iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

4.Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy, pričom rozdiel ceny sa počíta ako cena balíku mínus aktuálna cena jednorazovej konzultácie x (násobok) počet vyčerpaných konzultácií. Po dodaní konzultácií nie je možné odstúpenie od zmluvy.


Príloha:

Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy


Komu: Mgr. Eva Fabianová, Beethovenova 449/3, 949 11 Nitra, eva@evafabianova.sk


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..


Dátum objednania/dátum prijatia* …………..


Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..


Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..


Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..


Dátum …………..
* Nehodiace sa prečiarknite.